News
All news

VICE-CHANCELLOR’S COMMUNIQUE: LAUNCH OF UKZN STRATEGIC PLAN 2017 - 2021

November 15, 2017

The University of KwaZulu-Natal's strategic plan for 2017-2021 has been successfully formulated and completed.

Dear Staff and Students

It is my pleasure to announce that the University of KwaZulu-Natal strategic plan for 2017-2021 has been successfully formulated and completed.

It is important that every member of the University and its stakeholders is aware of the plan as it represents inputs received, during the consultative process, from the entire UKZN community. The five-year plan outlines the institutional culture, goals and enablers that will help the University realise its full potential.

The plan is a detailed blueprint for what we need to do in the next five years as we continue our pursuit to inspire greatness in all our stakeholders. We must, therefore, familiarise ourselves with the contents of this very important document.

The strategic goals set out in the plan, aim to enrich the learning experience for students, to cultivate a commitment to lifelong learning, and to empower students so that they flourish as innovators and entrepreneurs.

Our aspirations are that by 2021 UKZN will be known for its service excellence and will be regarded as the South African University of choice for the most talented students and scholars.

However, these goals will only be realised if all of us as members of the UKZN community, put our shoulder to the wheel. The success of the plan will not only mean a better and more efficient University of KwaZulu-Natal but will also contribute towards our efforts of making our country an even better place.

Please view the digital version of the Strategic Plan: https://strategicplan17-21.ukzn.ac.za/ and the video: https://www.youtube.com/watch?v=oy_JyfNTcDY&feature=youtu.be

I thank you.

Issued by
Dr Albert van Jaarsveld 
Vice-Chancellor and Principal

________________________________________
Basebenzi naBafundi

Kuyintokozo ukumemezela ukuthi uhlelosu lweNyuvesi YaKwaZulu-Natali lweminyaka kusukela kowezi- 2017-2021 seluhlanganiswe lwaze lwaphothulwa ngempumelelo. Lolu hlelo lwethulwa kuwona wonke amakhempasi ethu kusukela zi-6 kuLwezi 2017.

Kubalulekile ukuthi wonke amalungu eNyuvesi azi ngalolu hlelo ngoba lumele imibono etholakale ngesikhathi kunokuxhumana nomphakathi waseNyuvesi wonke. Lolu hlelo lweminyaka emihlanu lubalula isiko lwesikhungo, izimpokophelo nokuzosilekelela ukufinyelela kwesikuhlosile okuzokwenza iNyuvesi isebenze ezingeni layo elifanele.

Uhlelosu luyisithombe esigcwele esiyimininingwane yokufanele kwenziwe eminyakeni emihlanu ezayo njengoba sizobe siqhubeka nokugqugquzela ubunyoninco kubo bonke ababambe iqhaza esikhungweni. Ngakho-ke kume sizinike ithuba lokuqondisisa ngokuqukethwe yilo mbhalo obaluleke kangaka.

Izinhlosomasu ezikulolu hlelo zihlose ukunothisa ezokufunda kwabafundi, ukugqugquzela ukuzibophezela kwezokufunda okunganamkhawulon okuhlomisa abafundi ukuze baqhakaze njengamaciko nosomabhizinisi. 
Sibheke ukuthi ngonyaka wezi-2021 i-UKZN yaziwe ngokudlulela kwayo ekufezeni izidingo futhi ithathwe njengeNyuvesi eyintandokazi kubafundi abaningi abanekhono kanye nezifundiswa. 
Kodwa konke lokhu ngeke kufezeke uma sonke njengamalungu omphakathi we-UKZN singafaki isandla sisebenzisane. Impumelelo yohlelosu ichaza iNyuvesi YaKwazulu-Natali engcono futhi esebenza ngendlela efanele futhi kuzoba nomthelela emizamweni yethu yokwenza izwe lethu libe yindawo engcono.

Sicela ubheke uhlelosu olwethulwe ngezobuchwepheshe: 
https://strategicplan17-21.ukzn.ac.za/   nevidiyo: https://www.youtube.com/watch?v=oy_JyfNTcDY&feature=youtu.be

Ngiyabonga.

Dr Albert van Jaarsveld
Vice-Chancellor and Principal

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark


Comment on new design here | View the Promotion of Access to Information Act | View our Privacy Policy
© University of KwaZulu-Natal: All Rights Reserved